پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف زره سازی
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگی
مجموع 88955 123555 247105 79075 62 113:46:40
1 180 250 500 160 4 0:33:20 2
2 230 320 640 205 2 0:43:40 3
3 295 410 820 260 2 0:55:40 3
4 375 525 1050 335 2 1:09:30 4
5 485 670 1340 430 2 1:25:40 5
6 620 860 1720 550 3 1:44:20 6
7 790 1100 2200 705 3 2:06:10 7
8 1015 1405 2815 900 3 2:31:20 9
9 1295 1800 3605 1155 3 3:00:30 10
10 1660 2305 4610 1475 3 3:34:20 12
11 2125 2950 5905 1890 3 4:13:40 15
12 2720 3780 7555 2420 3 4:59:10 18
13 3480 4835 9670 3095 3 5:52:10 21
14 4455 6190 12380 3960 3 6:53:30 26
15 5705 7925 15845 5070 3 8:04:40 31
16 7300 10140 20280 6490 4 9:27:10 37
17 9345 12980 25960 8310 4 11:02:50 44
18 11965 16615 33230 10635 4 12:54:00 53
19 15315 21270 42535 13610 4 15:02:50 64
20 19600 27225 54445 17420 4 17:32:10 77